Bán tiệm Nail ^ (60000)

| 26/03/2022 21:41 P

Tiệm trong khu plaza 20 năm, vì lí do sức khỏe nên muốn bán, tiệm có nhiều khách hẹn và khách chịu chơi Nail và chịu trả tiền, tiền rent rẻ , trong mùa hè lấy lại vốn thật lòng xin gọi 330-998-9996

330-998-9996 | Owner