Cần bán tiệm ^ (60000)

| 26/03/2022 21:31 P

Tiệm trong khu plaza được 20 năm, vì lí do sức khỏe nên muốn bán, tiệm có rất nhiều khách hẹn và khách high School rất nhiều, khách chịu chơi Nail bảo đảm trong mùa hè lấy lại vốn, tiền rent rất rẻ

| Owner