Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $300/day ^($300-$350/D)

| 31/03/2022 2:47 A

Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $300/day, hơn thì ăn chia. ̣(Bảo đảm quanh năm). Lương trung Bình $2500 hơn /Tuần. Giá Nail cao, Dip$50+ ko có mani. Pedi $35, 50, 60. Full set $50+, Ombre $65+ Tiệm Lớn, CÓ CHỔ Ở CHO THỢ. Tip $1000 +/ Tuần. Xin liên lạc.757-351-9143. (Hãy text nếu khong nghe phone.)

757-351-9143 | Michael