Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $300/day ^ ($300-$350/ngay)

| 06/06/2022 0:15 A

Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $300/day, hơn thì ăn chia. ̣(Bảo đảm quanh năm). Lương trung Bình $2500 hơn /Tuần. Giá Nail cao, Dip$50+ ko có mani. Pedi $35, 50, 60. Full set $50+, Ombre $65+ Tiệm Lớn, CÓ CHỔ Ở CHO THỢ. Tip $1000 +/ Tuần. Xin liên lạc.757-351-9143. (Hãy text nếu khong nghe phone.)

7573519143 | Michael