Cần gấp nhiều thợ Nail, $250/day ^ ($1500/week or $250/day)

| 13/07/2023 1:16 A

Cần gấp nhiều thợ nữ biết làm bột, bảo đảm $250/day, hơn thì ăn chia. ̣(Bảo đảm quanh năm ). Lương trung Bình $2000 hơn /Tuần. Giá Nail cao, Dip$50+ ko có mani. Pedi $35,50,60. Full set $50+, Ombre $65+ Tiệm Lớn, Tip $1000 +/ Tuần. Xin liên lạc .757-351-9143. (Hãy text nếu khong nghe phone.)

7573519143 | michael