Cần nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $350/day ^ ($350/ngay)

| 20/02/2022 2:11 A

Cần gấp nhiều thợ biết làm bột, bảo đảm $350/day, hơn thì ăn chia. ̣(Bảo đảm quanh năm). Lương trung Bình $2500 hơn /Tuần. 7573519143

7573519143 | michael