Cần nhiều thợ bột có kinh nghiệm ^ ($900 - $1200 / tuần )

| 20/01/2021 8:16 A

Cần nhiều thợ nails có mình nghiem , ưu tiên cho thợ thích ổn định lâu dài, bao lương tuy theo khả năng nếu cần thiết. Xin vui lòng liên lạc qua tin nhắn (669)234-6824

6692346824 | Trúc