Cần Sang Tiệm Gấp!! ^(00)

| 11/01/2020 13:55 P

Cần sang tiệm nail ở vùng Manhattan,KS khu Aggieville, gần trường đại học K-State 6 ghe, 6 bàn , 1 phong wax, 1 phong an , 1 storage room, có máy giặt máy xuấy đầy đủ, tiệm rộng 1800 sf , rent $2450 everthing , income trên 300k. Nếu ai thật lòng xin liên lạc: Kin Cell 7858445707 or 7853202250 .

7853203962 | Kin