Cần Thợ biết làm BỘT/ DIP/ SL khu Rochester, khách Tốt, Tip cao ^ (Bao lương 1.200$/ 6 ngày, nếu hơn ăn chia 6.5 Xin liên lạc Donny ( 248 ) 260-7270 hoặc ( 248 ) 933-5986)

Lai Jade | 07/04/2020 16:05 P

Tiệm sạch, khách tốt, Típ cao, chủ tận tâm

248-260-7270 | Donny