CẦN THỢ GẤP!!! BAO LƯƠNG 800-1200/ tuần. Có parking cho thợ! ^ ($1200/week)

| 08/10/2019 21:01 P

Cần thợ chiu làm full time (5-6 ngày) có bằng, kinh nghiệm làm SnS hoặc bột hoặc đủ thứ càng tốt. Tiệm mơi remodeling ,vùng mỹ trắng income cao tip hậu giá cao. Không khí làm việc vui vẻ hòa đòng. Nếu thật lòng làm lâu dài chủ có thể bao lương tuỳ theo khả năng trong thời gian build khách hẹn, xin liên lạc Tony 571-278-3545. Có thể để tin nhắn với số phone của bạn với Tony sẽ liên lạc ngay! Cám ơn!

571-278-3545 | Tony