Cần thợ nail biết làm everything & SNS ^ (>$800/6 ngày, trên ăn chia)

| 12/09/2019 19:06 P

Cần thợ nail biết làm everything, đặc biệt SNS. Tiệm ở gần Lake Norman, khách sang, good tips. Thợ thầy dễ thương và chia tua công bằng. Không trừ supply.

704-724-8904 | Annie