Cần thợ Nails ^(1)

Nguyen Tim | 17/03/2021 23:22 P

Cần thợ Nails. Tiệm Nails vùng Arlington VA, Arlington Nails & Spa, cần thợ Nails nữ full time. Có bằng VA lam chân tay nước và waxing. Nếu biết làm artificial Nails càng tốt. Xin liên lạc Tim at (703) 528-3619. Best Regards Tim

7035283619 | Tim