Cần thợ Nails ^ (́̃700 đến 1200)

| 14/03/2022 18:00 P

Chúng tôi cần nhiều thợ nail bột và chân tay nước, nếu làm được eyelash, facial, và body massage thì càng tốt. Bao lương thợ bột hoặc thoả thuận. Cần training thêm , không thành vấn đề. Thợ bột income từ $750 đến 1,200/tuần. Nơi làm thoải mái, không tranh giành, xin gọi liền. Xin làm Chủ Nhật - Xin gọi Huy Nguyen 832-633-5295

2816339440 |