Cần thợ Nails ^(900)

| 04/05/2022 18:14 P

Chúng tôi cần nhiều thợ nail bột và chân tay nước, nếu làm được eyelash, facial, và body massage thì càng tốt. Bao lương thợ bột hoặc thoả thuận. Cần training thêm, không thành vấn đề. Thợ bột income trung binh $900/tuần. Nơi làm thoải mái, không tranh giành, xin gọi liền. Xin làm Chủ Nhật - Xin gọi Huy Nguyen 832-633-5295

8326335295 | Huy Nguyen