CẦN THỢ NAILS Cần 2-3 THỢ BỘT Lương bao: 900 đến 1,200. Gọi đi làm liền. Phone: (214)-493-3868 (David). Ti ^ (900-1,200)

Dinh David | 21/05/2021 2:57 A

CẦN THỢ NAILS Cần 2-3 THỢ BỘT Lương bao: 900 đến 1,200. Gọi đi làm liền. Phone: (214)-493-3868 (David). Tiệm : Sky Nails 729 Hebron Parkway, #220, Lewiswille, TX 75057.

2144933868 | David Dinh