Cần Thợ Nails Gấp! ^($1000)

| 06/05/2021 15:15 P

Tiệm nail spa ở Leesburg VA, khu dân cư đông đúc. Tiệm đa số làm acrylic và dip. Tiệm cần thợ bột và thợ chân tay nước. Tiệm vui vẻ, chia turn rất công bằng, không tranh giành khách. Rất cần thợ yêu nghề và làm việc lâu dài. Xin liên lac Lily: 571 919 9297. Thank you.

5719199297 | Lily