CẦN THỢ NAILS GẤP - PICO ^ (Lương $700/tuần - kinh nghiệm chân nước $800/tuần + bột, hơn ăn chia)

| 31/08/2019 5:11 A

CẦN THỢ NAILS GẤP! Tay chân nước có kinh nghiệm bao $700/tuần, +bột bao $800/tuần, hơn ăn chia, lương bảo đảm cao hơn bao, tip cao làm full time, thứ ba - chủ nhật, tiệm đóng cửa thứ hai, đi chung xe với chủ, tiệm vùng West Los Angeles (Pico), l/l (310) 288-0958 work (714) 943-7093 cell (714) 222-7536 cell, gọi cell sau 8:30 tối hoặc text anytime. Cám ơn!

(310) 288-0958 | Tuấn