Cần thợ Nails ^ (Khu trắng...tip cao)

Nguyen Van | 21/05/2021 3:26 A

Cần thợ Nails Full time hoặc Part time....Làm tay chân nước hoặc biết làm bột càng tốt. Tiệm vùng Mỹ trắng tip cao không khí vui vẻ. Tiệm đóng cửa 7:00pm....Thứ 7 đóng cửa sớm 6:00pm.

3177639736 | Van Pham