Cần thợ nam nữ biết làm bột + design ^ ($1200 - $1500)

| 24/08/2022 18:33 P

Cần thợ nam nữ biết làm bột +design hoặc tay chân nước Khu my Trang ( tip Cao) Luong co ban tay chân nước +dip (1200-1500 up/tuần) Thợ bột lượng co ban $1500-2000 up 6/tuần Hoặc muốn bao lương theo thỏa thuận Không gian làm việc vui vẻ, bao Supply, thợ làm bột chỉ cần đem máy dũa. Tiem rộng rãi thôi mái. Nếu a chi co nhu cầu muốn trao đổi cho làm vui lòng liên hệ: 260-403-8808 Hoac Bussines phone: 260-724-3000 Gap nikki

(260) 403-8808 | Nikki