Cần thợ nữ ^ (1200 - 1600 )

Le Minh | 03/05/2021 1:43 A

Cần thợ nữ biết làm chân tay nước, shallac hoặc biết làm tất cả càng tốt. Có xe đưa đi làm, khu mỹ trắng, tip cao (chân tay nước $47). Tiệm hòa đồng và không dành giực. Yêu cầu có bằng. Có thể giúp lấy bằng. Xin liên lạc số phone tay 617-959-7933 gặp Minh.

6179597933 | Minh Le