Cần thợ Wax gấp! ^ (Ăn chia hay bao lương)

| 19/02/2022 17:00 P

Cần thơ wax có bằng và kinh nghiệm, biết làm bột càng tốt, bao lương hoặc ăn chia lương cao típ nhiều, tiệm vùng west Los Angeles, liên lạc qua đt hay text 714-943-7093 Lisa sau 8:30 pm. Cảm ơn!

714-943-7093 | Lisa