Can tim tho nail ^ (An chia)

Truong Sang | 03/12/2019 12:29 P

Classy Nails New Baltimore, MI 48047 Cần thợ tuyển thợ nails nam/nữ co kinh nghiệm. Tiem ở khu Mỹ trắng. Chủ nhật đóng cửa. Tiệm mở cửa 6 ngày. Nơi lam việc vui vẻ thoai mái công bằng không dành dực. Cần thợ thật sự muốn làm lau dài. Xin liên lạc huy (586)716-0713 (586)382-0296

5863820296 | Jessica