ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG! ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)

| 20/12/2019 7:18 A

ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 tiểu bang! 1.Đổi bằng Nails 50 tiểu bang (Reciprocity/ Endorsement) miễn thi. 2. Giúp người lấy lại bằng vì quên đóng tiền lệ phí/ phạt hay vi phạm luật State Board of Cosmetology. 3. Làm đơn xin miễn thi (luật State Board) thi nhiều lần không đậu 4. Bổ túc học thêm giờ cần thiết theo đòi hỏi. 5. Bổ túc bằng trung học phổ thông hay tương đương. 6. Khiếu nại không được cấp bằng vì nghi ngờ thi dùm hay mua giờ học. 7. Bị đóng phạt nhiều lần vì làm việc xuyên bang chưa kịp lấy bằng.8. Hồ sơ bị từ chối vì khai không đúng(khai man) hoặc không có bằng gốc (bằng mua). Xin goi 312-725-0243

3127250243 |

ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)
ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ HIỆU QUẢ 50 TIÊU BANG!    ^(nhanh - hiệu quả- nhiều năm kinh nghiệm)