Sang Tiem Nails ^ (185K)

| 19/03/2021 21:32 P

Khu vực Lumberton North Carolina.Khu vuc Lumberton North Carolina Vi tri Shopping Center Big Lot, Food Lion, KFC, Mc Donalds, Cook Out....Square feet : 1500SF, Rent: $2100/tháng. Số luợng ghế: 12 ghế. So lượng bàn: 8 bàn. Income: $750K/year. Giá bán: $ 185K. Liên lạc: Tiệm: 910-739-9988. Cell 910-978-4201.

9105272451 | calvin