Sang tiệm nails ( vùng ashland ,ma) kế Natick ^ ($$$$$)

Lien Hao | 28/10/2019 14:40 P

Tiệm nằm trong ,market basket,cvs,restaurant,laundry,hair salon,big lots,good location,có 8 ghế ,8 bàn ,phòng wax,phong ån,2 bathroom,hê thống ventilations,giá cao,khách lįch sự ,cách Worcester 40p Marlborough 30 p Lowell dorchester 45 p ,that long mua goi so (978-799-3217) thank you

9787993217 | Hao Lien